Select Page

Aprašymas

Automobilio dugno antikorozine danga – antikorozinis juodas purškiamas bitumas MOTIP – purškiamas konservantas, apsaugantis automobilio dugną nuo pleišėjimo, purškiama smala. Antikorozinės dangos padengimas užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio dugnui, slenksčiams. Purškiama bitumine apsaugine danga automobiliams atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.  Antikorozine danga automobilio dugnui negali gali būti apipurkšta dažais. Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

Geresniam paviršiaus paruošimui, prieš dengiant antikorozine danga automobiliams, rekomenduojamas naudoti purškiamas epoksidinis ar skystas rūdžių surišėjas su gruntu.
Rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams puikiai praverčia apdoroti įvairius surūdijusius metalinius paviršius. Tiek purškiamas epoksidinis, tiek skystas rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams neutralizuoja ir chemiškai veikia rūdis.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tapalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Pakuotę gerai sukratykite. Purškimui naudokite 2-4 bar UBC purkštuvą. Purkšti 25-30cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Džiūvimo laikas – 2 valandos.

Prieš dengiant antikorozine danga paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Automobilio dugno antikorozinė danga – juodas purškiamas antikorozinis bitumas automobiliams – puškiamas konservantas automobiliui – purškiama smala.
• Juodos spalvos bitumine danga automobiliams.
• Antikorozinė bitumine danga automobiliams negali būti apipurkšta dažais.
• Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine bitumo danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos. Rekomenduojamas rūdžių surišėjas su gruntu.
• Bitumine apsaugine danga automobiliams atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine bitumo danga automobiliui sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga išlieka elastinga.
• Galima spalva: juoda (Art.nr. 000033)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų
uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P260 Neįkvėpti garų.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…