Select Page

Aprašymas

MOTIP SILICONE REMOVER 400ml – aerozolinis silikono valiklis, skirtas profesionaliam paruošimui, puikiai pašalina nešvarumus, riebalus, tepalus, silikoną, vašką, dervas ir kitas lipnias liekanas, suteikdamas nepriekiaštingą adheziją sekantiems dangų sluoksniams. Šis silikono valiklis yra greitai, lengvai ir universaliai naudojamas, taupantis laiką.

Naudojimas: Gerai suplakite flakoną ir užpurkškite ant bandomo paviršiaus. Purkškite 20-25cm atstumu nuo paviršiaus. Lygiai nupurkškite paviršių ir nuvalykite su švaria, sausa servetėle. Jei lieka nešvarumų, procedūrą pakartokite.
————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

 

Jums taip pat gali patikti…