Select Page

INDUSTRINIS VALIKLIS – MOTIP INDUSTRIAL CLEANER 500ml

5.39

Aukštos kokybės universalus įvairiausių tepalų ir teršalų valiklis/nuriebalintojas pasižymi puikiomis tirpumo savybėmis.

Aprašymas

Aukštos kokybės universalus įvairiausių tepalų ir teršalų valiklis/nuriebalintojas pasižymi puikiomis tirpumo savybėmis. Tinka valyti metalinius ir įvairius plastikinius paviršius, kaip pvz: guolius, dantračius, užraktus, cilindrus, bėgius, tvirtinimo detales, ašis, velenus, automobilių ir motociklų dalis, sodo įrankius, sodo baldus, langų rėmus, garažo grindis ir t.t.  Nesukelia korozijos, nelaidus elektrai, labai greitai išgaruoja, pašalinant nešvarumus nelieka likučių (dėmių), puikus nuriebalintojas, purškia stipria srove. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.   Prieš naudojant pakratykite. Prieš naudojant išjunkite elektrinį prietaisą ir uždenkite laidus. Purkškite ant nešvarių paviršių vis paspausdami ir atleisdami purkštuvą. Naudokite šepetį, kad pašalintumėte stipriai prikibusius nešvarumus. Kad pasiektumėte norimą rezultatą procedūrą pakartokite.
————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
acetonas
1-metoksi-2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…