Select Page

Aprašymas

Automobilio dugno antikorozinė danga – antikorozinis juodas purškiamas bitumas MOTIP – purškiamas konservantas, apsaugantis automobilio dugną nuo pleišėjimo, purškiama smala. Antikorozinės dangos padengimas užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio dugnui, slenksčiams. Purškiama bituminė automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.  Antikorozinė danga automobiliams su bitumu negali gali būti apipurkšta dažais. Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

Geresniam paviršiaus paruošimui, prieš dengiant antikorozine danga automobiliams, rekomenduojamas naudoti purškiamas epoksidinis ar skystas rūdžių surišėjas su gruntu.
Rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams puikiai praverčia apdoroti įvairius surūdijusius metalinius paviršius. Tiek purškiamas epoksidinis, tiek skystas rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams neutralizuoja ir chemiškai veikia rūdis.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Prieš naudodami pakratykite. Purkšti 25-30 cm atstumu keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temparatūra 15-25°C. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Prieš dengiant antikorozine danga paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Automobilio dugno antikorozinė danga – juodas purškiamas antikorozinis bitumas automobiliams – puškiamas konservantas automobiliui – purškiama smala.
• Antikorozinė bituminė danga automobiliams negali būti apipurkšta dažais.
• Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine bitumo danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos. Rekomenduojamas rūdžių surišėjas su gruntu.
• Bituminė automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine bitumo danga automobiliui sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga išlieka elastinga.
• Galima spalva: juodas bitumas (Art.nr. 000007)

purškiamas bitumas purškiama smala automobilio dugnui antikorozinė bituminė danga automobiliui juoda motip bitumen undercoating 500ml 000007

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
nafta, hidrinta lengvoji
acetonas
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…