Select Page

Aprašymas

Purškiamas antikorozinis vaškas ertmėms MOTIP – konservantas metalui vaško pagrindu. Automobilio kėbulo dangos konservantas. Antikorozinis vaškas ertmėms užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio kėbului, slenksčiams, durims. Automobilių antikorozinė vaško danga ertmėms atspari atmosferos poveikiui, švelnioms rūgštims.  Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

NAUDOJIMAS: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Padenkite norimo storio sluoksniu. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Po naudojimo nuvalykite įrankius vaitspiritu. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Prieš dengiant antikoroziniu vašku ertmėms paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Purškiamas antikorozinis vaškas ertmėms – automobilio kėbulo dangos konservantas vaško pagrindu.
• Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos.
• Automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine danga automobiliui gerai įsiskverbia.
• Automobilių antikorozinė danga ertmėms puikiai prikimba.
• Purškiamas antikorozinis vaškas sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga ertmėms išlieka elastinga.

• Galima spalva: balkšva (Art.nr. 000046)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra Calcium sulfonate. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…