Select Page

Aprašymas

Skadriai rudas purškiamas antikorozinis vaškas MOTIP – skaidrus konservantas metalui vaško pagrindu. Antikorozinis vaškas užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio kėbului, slenksčiams, durims. Automobilių antikorozinė vaško danga atspari atmosferos poveikiui, druskai, vandeniui, švelnioms rūgštims.  Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

Naudojimas: Prieš naudojimą pakratykite. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Padenkite keliais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Prieš dengiant antikoroziniu vašku paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Purškiamas antikorozinis vaškas automobiliams – konservantas automobiliui vaško pagrindu, skaidrus.
• Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos.
• Automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, druskoms, vandeniui, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine danga automobiliui gali būti dengiama storu sluoksniu.
• Automobilių antikorozinė danga puikiai prikimba.
• Galima spalva: skaidriai rudas (Art.nr. 00129)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…