Select Page

STABDŽIŲ SISTEMOS VALIKLIS – MOTIP BRAKE CLEANER 500ml

4.99

Stabdžių sistemų ir kitų detalių valiklis.

Aprašymas

Stabdžių sistemų ir kitų detalių valiklis pasižymi stipriomis tirpumo savybėmis. Nesukelia korozijos, nelaidus elektrai, pašalinant nešvarumus nelieka likučių (dėmių), purškia labai stipria srove taip pagerinant plovimo savybes. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.   Prieš naudojant pakratykite. Pridenkite dažytus ir plastikinius paviršius. Purkškite ant nešvarių paviršių vis paspausdami ir atleisdami purkštuvą. Naudokite šepetį, kad pašalintumėte stipriai prikibusius nešvarumus. Kad pasiektumėte norimą rezultatą procedūrą pakartokite.
—————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…