Select Page

Aprašymas

Balta purškiama antikorozinė uždažoma danga automobiliui MOTIP – purskiamas konservantas, baltas graviteksas automobiliui apsaugantis automobilio kėbulą nuo pleišėjimo. Antikorozinės dangos padengimas užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio kėbului, slenksčiams, durims. Automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims. Antikorozinė apsaugine danga automobiliams gali būti apipurkšta bet kurios rūšies dažais – sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais – kokybiški automobilių dažai MOTIP pritaikyti automobilio remontui ir priežiūrai. Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

Geresniam paviršiaus paruošimui, prieš dengiant antikorozine danga automobiliams, rekomenduojamas naudoti purškiamas epoksidinis ar skystas rūdžių surišėjas su gruntu.
Rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams puikiai praverčia apdoroti įvairius surūdijusius metalinius paviršius. Tiek purškiamas epoksidinis, tiek skystas rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams neutralizuoja ir chemiškai veikia rūdis.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Skardinę gerai sukratykite. Purkškite 25-30 cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Be šlifavimo galima apipurkšti po 2 valandų. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Prieš dengiant antikorozine danga paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Balta purškiama antikorozinė uždažoma danga automobiliams – puškiamas konservantas automobiliui.
• Purskiamas baltas graviteksas automobiliui.
• Antikorozinė apsaugine danga automobiliams gali būti apipurkšta bet kurios rūšies dažais Motip automobilių dažai.
• Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos. Rekomenduojamas rūdžių surišėjas su gruntu.
• Automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine danga automobiliui sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga išlieka elastinga.
• Galima spalva: balta (Art.nr. 000005)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

—————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
kanifolija
acetonas
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…