Select Page

PRIEMONĖ PALENGVINANTI ANGLIES PLUOŠTO DALIŲ MONTAVIMĄ – MOTIP CARBON GRIP 400ml

8.59

Efektyvi priemonė palengvinanti anglies pluošto dalių montavimą.

Neturime

Aprašymas

Tai efektyvi priemonė palengvinanti anglies pluošto dalių montavimą. Pasižymi unikaliomis savybėmis dėl ličio tepalo ir kvarcinio stiklo dalių suderinamumo. Atstumia vandenį. Atspari atmosferos poveikiui.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Paviršius turi būti švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Prieš naudojant pakratykite. Apipurkškite apdorojamas dalis prieš surinkdami.
———————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…