Select Page

BIO NEUTRALUS VALIKLIS VISIEMS PAVIRŠIAMS – MOTIP BIO CLEANER 500ml

6.99

Purškiamas Bio neutralus valiklis visiems paviršiams.

Aprašymas

Purškiamas Bio neutralus valiklis visiems paviršiams. Pasižymi puikiomis tirpiklio savybėmis. Skirtas valyti visą dviratį. Labai efektyvus. Subtilaus kvapo. Vandens pagrindu. Draugiškas aplinkai.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Užpurkškite produktą ant paviršių ir palaukite kol pasireikš poveikis, tuomet nuplaukite vandeniu ir nusausinkite švaria šluoste. Tada rekomenduojame panaudoti Motip Shine & Protect 400ml (000270) kaip apsauginę priemonę dažytiems paviršiams.
—————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojingumo frazės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…