Select Page

PRIEMONĖ UŽRŪDIJUSIŲ SUJUNGTŲ DALIŲ ATLAISVINIMUI – MOTIP PENETRATING OIL 200ml

4.49

Efektyvi priemonė užrudijusių sujungtų dalių atlaisvinimui.

Liko 2

Aprašymas

Efektyvi priemonė užrudijusių sujungtų dalių atlaisvinimui. Labai skvarbus tepalas su grafitu ir molibdeno disulfidu MoS2. Impregnuoja visus sujungimus, ištirpdo rūdis ir sutepa paviršius. Gerai apsaugo nuo drėgmės ir rūdžių susidarymo. Tinka korozijos paveiktiems varžtams, smeigėms, veržlėms, vyriams, spynoms ir t.t. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Purkškite ant surudijusių sujungimų ar kitų metalinių detalių.
—————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…