Select Page

DVIRAČIŲ TVIRTINIMO DALIŲ APSAUGINĖ PRIEMONĖ NUO KOROZIJOS – MOTIP SHIELD 400ml

7.99

Aukštos kokybės tvirtinimo dalių apsauginė priemonė nuo korozijos.

Liko 5

Aprašymas

Aukštos kokybės tvirtinimo dalių apsauginė priemonė nuo korozijos. Pasižymi geru sukibimu su paviršiumi ir ilgalaike apsauga nuo korozijos. Gerai išsilaiko ant vertikalių paviršių. Produktas yra atsparus aplinkos, vandens, druskos, silpnų rūgščių ir bazių poveikiui.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Padenkite plonu lygiu sluoksniu dalis, kurias norite apsaugoti.
———————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra Calcium sulfonate. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…