Select Page
Akcija!

Purškiami dažai gumos pagrindu, nulupami DUPLI COLOR SPRAY PLAST 400ml

5.99

Dažai nulupamai plėvelei sukurti. Greitai ir lengvai pakeiskite paviršiaus dizainą su nulupamais dažais!

Aprašymas

Purškiami dažai gumos pagrindu – DUPLI-COLOR SPRAYPLAST 400ml – specialūs dažai suformuojantys nulupamą plėvelę. Šiais dažais galima greitai ir lengvai pakeisti paviršiaus spalvą į Jums norimą, o nusibodus ją lengvai pašalinti (nuimant suformuotą plėvelę).
Dažai naudojami ant lygių, nesugeriančių paviršių, pavyzdžiui, metalo, aliuminio, dažomų kietųjų plastikų, stiklo. Netinka naudoti ant porėtų paviršių: medžio, betono, akmens. Negalima naudoti ant vienakopmonenčių dažų. Plėvelės pažeidimus lengva pataisyti, padengiant pažeistą vietą priemone SPRAYPLAST. Naudojami vidaus ir lauko darbams. Suformuotas sluoksnis atsparus įprastiems valikliams (reikia išbandyti nematomoje vietoje, kad neįvyktų reakcija)

Naudojimas:
Prieš naudojant išimkite apsauginį žiedelį, esantį po purkštuku. Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių ir riebalinių apnašų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Flakoną plakti 3 min. Padaryti bandomąjį purškimą. Patikrinkite suderinamumą su pagrindiniu sluoksniu nematomoje vietoje. Negruntuokite! Padengti mažiausiai 5 plonais kryžminiais sluoksniais iš 25 cm atstumo. Padengus kiekvieną sluoksnį leisti džiūti 10min. Nesistenkite padengti staiga! Kuo daugiau sluosknių padengsite, tuo bus lengvaiu plėvelę vėliau pašalinti. Dulkės nelimpa po 10 min., galima liesti po apyt. 2 val., sukietėja po 6-8 val. Dažant fluorescenciniais nulupamais dažais, prieš tai būtina 4 sluoksnius padengti baltais nulupamais dažais ir tik vieną sluoksnį fluorescenciniais dažais. Padengus paskutinį nulupamų dažų sluoksnį, iš karto būtina nuimti uždengtą plėvelę ar juosteles, kurios buvo panaudotos nedažomom vietom uždengti. Siekiant išvengti plėvelės įtrūkimų jas nuimant, medžiagos sluoksnis lengvai pažeidžiamose srityse (pvz. kampuose, kraštuose) turi būti pakankamai storas. Dažant nesusidaro nubėgimai! Panaudojus flakoną apverskite ir purkškite, kol išsivalys vožtuvas (flakonėlį panaudosite dar kartą).

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės purškiami dažai gumos pagrindu, suformuojantys nulupamą plėvelę.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus ir lauko darbams.
• Atsparūs atskiestom rūgštim, riebalams, tepalui.
• Apsauginis sluoknis nuo purvo, įbrėžimų, drėgmės.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka lygiems paviršiams: metalui, aliuminiui, stiklui, dažomam plastikui (PP, PE, PVC). Netinka porėtiems paviršiams: medžiui, betonui, akmeniui.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP SPRAYPLAST 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 0,2 – 0,4 m² plotą (dažant 5 sluoksniais).
• Dažai atsparūs 100°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.
————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Bespalvė, Mėlyna, Oranžinė, Raudona, Žalia