Select Page

DVIRAČIŲ POLIRAVIMO IR APSAUGOS PRIEMONĖ – MOTIP SHINE & PROTECT 400ml

7.99

Priemonė skirta valyti ir apsaugoti visus dažytus ir anglies pluošto dviračio paviršius.

Liko 11

Aprašymas

Dviračių poliravimo ir apsaugos priemonė skirta valyti ir apsaugoti visus dažytus ir anglies pluošto dviračio paviršius. Atstumia vandenį, sumažina purvo prikibimą, veikia antistatiškai ir suteikia paviršiui ilgalaikę apsaugą bei blizgesį. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Pašalinkite laisvus nešvarumus. Paviršius turi būti sausas. Padenkite plonu lygiu sluoksniu. Palaukite apie 1 minutę, kol pasireikš poveikis, tuomet nupoliruokite.
—————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…