Select Page

PRIEMONĖ GERAI DVIRAČIŲ STABDŽIŲ DISKŲ BŪKLEI PALAIKYTI – MOTIP DISC BRAKE CONDITIONER 400ml

7.99

Speciali priemonė gerai stabdžių diskų būklei palaikyti.

Neturime

Aprašymas

Speciali priemonė gerai stabdžių diskų būklei palaikyti. Palaiko stabilų stabdžių diskų veikimą esant aukštoms temperatūroms. Gerai sukimba su paviršiumi. Sumažina dėvėjimąsi ir trintį. Atstumia vandenį ir apsaugo nuo korozijos. Atsparus cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Pirmiausiai išmontuokite stabdžių kaladėles. Nuvalykite stabdžių kaladėles ir stabdžių diskus su dviračių stabdžių sistemos valikliu – Motip Brake Cleaner 200ml (000291). Paviršius turi būti sausas ir be tepalo pėdsakų. Prieš naudojant pakratykite. Užpukškite šią priemonę labai plonu sluoksniu vis kelis kartus trumpai paspausdami purkštuką. Viską sumontuokite ir, kad pasiektumėte geriausią dviračio stabdymo rezultatą, važiuodami kelis kartus staigiai pastabdykite.
——————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…