Select Page

ELEKTRINIŲ DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ APSAUGOS PRIEMONĖ – MOTIP E-BIKE ELECTRO PROTECT 200ml

4.89

Elektrinių dviračių ir paspirtukų apsauginė priemonė elektrinių sistemų ir detalių apsaugai.

Liko 2

Aprašymas

Elektrinių dviračių ir paspirtukų apsauginė priemonė elektrinių sistemų ir detalių apsaugai. Puiki apsauga nuo korozijos. Produkto savybės: atstumia vandenį ir drėgmę, gerai įsiskverbia, atsparus vandens, druskos, silpnų rūgščių ir bazių poveikiui.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Prieš naudojant išjunkite elektrinį prietaisą. Paviršius turi būti sausas. Purkškite produktą ant elektrinių dalių keliais plonais sluoksniais.
———————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…