Select Page

UNIVERSALUS VAZELINO TEPALAS – MOTIP VASELINE SPRAY 400ml

5.59

Universalus purškiamas vazelino tapalas, pasižymintis puikiomis konservuojančiomis savybėmis.

Liko 2

Aprašymas

Universalus purškiamas vazelino tepalas, pasižymintis puikiomis konservuojančiomis savybėmis. Gerai sukimba su paviršiumi. Sumažina dėvėjimąsi ir trintį. Nepraleidžia vandens ir saugo nuo korozijos. Atsparus atmosferos poveikiui. Tinka naudoti slankiojantiems mechanizmams. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Pašalinkite nešvarumus. Paviršius turi būti sausas. Prieš naudojant pakratykite. Padenkite plonu sluoksniu. Optimalus tepimas išgaunamas skiedikliui išgaravus (po maždaug 2 min).
————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…