Select Page

PRIETAISŲ SKYDELIO VALIKLIS ŽIEDLAPIŲ KVAPO – MOTIP COCKPITSPRAY POTPOURRI 600ml

5.59

Pusiau blizgus purškalas prietaisų skydelio ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai, be silikono, žiedlapių kvapo.

Produkto kodas: 000783 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP COCKPITSPRAY POTPOURRI 600ml – žiedlapių kvapo purškalas prietaisų skydelio ir kitų plastikinių automobilio dalių valymui, apsaugai bei apdailai. Produkto savybės: žiedlapių kvapas, stiprus valomasis poveikis, ilgai išliekantis blizgesys. Sumažina purvo prikibimą. Sudėtyje nėra silikono. Antistatikas. Geriausiai veikia nuo +15 iki +25˚C temperatūroje.

Naudojimas: Prieš naudodami pakratykite. Paimkite ant sausos švarios šluostės ir tolygiai paskirstykite ant apdorojamo paviršiaus. Tada nupoliruokite iki blizgesio. Poliravimui rekomenduojama naudoti Motip poliravimo šluostes. Venkite kontakto su vairu ir valdymo pedalais, kad šie netaptų slidūs. Galima naudoti ir stačią, ir apverstą.
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
pentanas
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…