Select Page

MONTANA BLACKOUT TARBLACK 400ml

6.19

Montana BlackOut Tarblack 400ml – nitro dažų ir dervos mišinys – sodriai juodas, matinis.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Produkto kodas: BLK9050 Blackout Tarblack Kategorijos: , , Žymos: , ,

Aprašymas

MONTANA BLACKOUT TARBLACK 400ml dažus sudaro nitro-kombi ir dervos mišinys. Šis derinys yra aukšto spaudimo ir juo galima dengti bet kokį chromo efektą ar metaliko spalvas, nesvarbu išdžiūvusias ar ne. MONTANA BLACKOUT TARBLACK labai greitai džiūsta: prie 15°C ir aukštesnės temperatūros jie išdžiūsta per 2 minutes, o tai yra net 3 kartus greičiau nei standartiniai dažai su derva.
Dažų ir dervos mišinys yra sodriai juodas, matinis, priešingai nei kiti produktai su derva, turintys rudo atspalvio. Derinamas su plačiu purkštuku, todėl lengvai ir greitai galima padengti didelius paviršius. Ypatingai tinka dengti negruntuotus paviršius, kur bet kokie kiti dažai būtų lengvai sugeriami. Dėl greito džiūvimo laiko ir be jokių įprastinių dažams su derva reakcijų MONTANA BLACKOUT TARBLACK 400ml dažus taip pat dabar galima lengvai derinti su visais kitais MONTANA produktais: Montana Black, Montana Gold, Montana White dažais, Montana akriliniais, Montana spiritiniais ir kitais įvairiais markeriais.

PASTABA: prieš dengiant dažais leskite paviršiui išdžiūti!

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA BLACKOUT TARBLACK 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Didelio spaudimo sodriai juodi matiniai aerozoliniai nitro-dažai su derva.
• Specialiai pritaikytas ypatingai platus purkštukas.
• Greitai džiūstantys ir ant viršaus uždažomi.
• Didelis ir pastovus spaudimas.
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka piešti ant negruntuoto paviršiaus.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs temperatūrų pokyčiams, šviesai ir vandeniui.
• 400ml MONTANA BLACKOUT TARBLACK dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 2m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: sodriai juoda.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
angliavandeniliai
cikloheksanas
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes,cyclics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…