Select Page

Aprašymas

MONTANA GRUNTAS POLISTIROLUI 400ml – greitai džiūstantis rudai smėlio spalvos matinis nitro-combi akrilinis aerozolinis gruntas polistirolui užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Gruntas pagerina sukibimą, pagerina sekančių sluoksnių dengiamumą, apsaugo nuo galimos reakcijos su ant viršaus dengiamais dažais, užglaisto porėtus paviršius, prailgina dažytų paviršių ilgaamžiškumą.
Aukštos kokybės aerozolinis gruntas, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugokite aplinkines sritis! Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakite 2-3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje ir būtinai įsitikinkite dažų ar lako suderinanumu. Purkškite keliais plonais sluoksniais 1-2 min. intervalais. Visiškai sukietėja per 24val., kartais ir ilgiau priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės lygio. SVARBU: Prieš dengiant dažus, būtinai įsitikinkite, kad gruntuotas paviršius yra visiškai padengtas ir visi tarpeliai yra uždari. Tai padaryti leis gruntą dengiant keliais sluoksniais. Jei bus palikti neuždengti tarpeliai, dažuose esantis skiediklis pradės graužti polistirolą! Kuo šiurkštesnis ir daugiau skylių turi polistirolas, tuo daugiau sluoksnių reikia gruntuoti, kad paviršių apsaugotumėte nuo tolimesnės reakcijos uždažius dažais.

Padengus šiuo gruntu pagerinamas sukibimas ant viršaus dengiant Montana GOLDMontana BLACKMontana WHITE ar bet kuriais kitais dažais ar lakais.
Ant grunto uždėtas specialus Montana purkštukas FLAT JET CAP MEDIUM leidžia be pastangų išgauti glotnų nugruntuotą pavirišių.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA grunto polistirolui 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta polistirolo grunto kokybė.
• Labai greitai džiūstantis.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Gruntas atsparus aplinkos poveikiui: vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA grunto polistirolui flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki grunto kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima spalva: rudai smėlinė.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
acetonas
angliavandeniliai
cikloheksanas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra riebalų rūgštys, Riebalų rūgštys, talo alyva, junginiai su oleylamine, butilmetakrilatas.
Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.