Select Page
Akcija!

MONTANA TARBLACK 600ml

7.79

Didelio spaudimo sodriai juodi matiniai aerozoliniai dažai su derva.

Aprašymas

Didelio spaudimo juodi matiniai aerozoliniai dažai su derva. Naujos formulės MONTANA TARBLACK 600 ml aerozoliniams dažams specialiai pritaikytas platus juodas/oranžinis purkštukas, skirtas plačioms linijoms, ant kurio nesusidaro dažų perteklius. MONTANA TARBLACK 600 ml dažai yra ypatingai greitai purškiami dėl didelio pastovaus slėgio. Naujieji MONTANA TARBLACK 600ml dažai su derva gali būti naudojami ant bet kokio paviršiaus.

Šie silpnesnio kvapo aerozoliniai dažai su derva pasižymi ypatingai aukšta kokybe, atitinka sveikatos ir aplinkos reikalavimus, todėl jais galima piešti tiek lauke, tiek ir uždarose patalpose. Jau galima pamiršti standartinių TARBLACK dažų rusvus šešėlius, nes naujieji MONTANA TARBLACK dažai su derva yra sodriai juodi. Jie nenublunka ir nepabąla.

Dėl greito džiūvimo laiko ir be jokių įprastinių dažams su derva reakcijų naujuosius MONTANA TARBLACK 600ml dažus taip pat dabar galima lengvai derinti su visais kitais MONTANA produktais: Montana Black dažaisMontana Gold dažaisMontana transparentiniais dažaisMontana White dažais, įvariais Montana efektais, Montana akriliniais markeriaisMontana spiritiniais markeriais ir kt.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Didelio spaudimo sodriai juodi matiniai aerozoliniai dažai su derva.
• Specialiai pritaikytas aukso spalvos ypatingai platus (20cm) purkštukas.
• Greitai džiūstantys ir ant viršaus uždažomi.
• Didelis ir pastovus spaudimas.
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs temperatūrų pokyčiams, šviesai ir vandeniui.
• 600ml MONTANA TARBLACK dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 3m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: sodriai juoda.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Pirminis benzinas (nafta), hidronusierintas sunkusis
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373 Gali pakenkti centrinei nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…