Select Page

MONTANA WHITE 400ml

4.99

Patobulintų Montana White 400ml dažų asortimente yra 51 blizgus atspalvis.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Neturime

Aprašymas

MONTANA WHITE 400ml – tai visiškai atnaujinta, patobulintos kokybės dažų serija. Pasižymi atsparumu įvairioms oro sąlygoms visais metų laikais. Praplėstos spalvų gamos iki 51 atspalvio blizgūs dažai, skirti ne tik pradedančiajam, bet ir jau įgudusiam graffiti menininkui.
Atnaujinta MONTANA WHITE 400ml dažų kokybė suteikia puikią galimybę be didelių išlaidų sukurti puikius graffiti kūrinius. Nors MONTANA WHITE 400ml dažai yra sintetiniai, bet pasižymi greitu džiūvimo laiku. Be to juos galima lengvai derinti su Montana BLACKMontana GOLDMontana ACRYLIC markeriais ar kitais akriliniais dažais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA WHITE 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Puiki patobulinta dažų kokybė.
• Atsparūs įvairioms oro sąlygoms, todėl tinka naudoti visus metų laikus.
• 51 blizgūs atspalviai.
• Sintetiniai dažai: greitai džiūsta ir yra ant viršaus uždažomi.
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MONTANA WHITE 400ml dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA WHITE dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA WHITE 400ml spalvų paletė: 51 blizgūs atspalviai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…