Select Page

Aprašymas

DUPLI-COLOR POLYSTYRENE PRIMER 400ml – baltai smėlio spalvos specialus aerozolinis gruntas polistirolui. Šis polistirolo gruntas suformuoja atskiriantį sluoksnį tarp polistirolo ir dažų/lako skiediklio pagrindu sluoksnio. Panaudojus šį apsauginį gruntą, galima dažyti bet kuriais sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais dažais.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 20 cm atstumu nuo paviršiaus mažiausiai trim (siekiant sukurti pakankamą apsaugą) plonais kryžminiais sluoksniais. Norint sukrti optimalią apsaugą, būtina nugruntuoti nepaliekant tarpelių! Denkite papildomais kryžminiais sluoksniais ant šiurkščių, atvirų polistirolo paviršių, ypatingai ant nupjautų kraštų. Išdžiūvus gruntui galima dengti bet kuriais dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais). Pirmą dažų sluoksnį denkite plonu sluoksniu. Gruntuotą paviršių galima liesti po 30min., dažyti po apyt. 3val. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR POLYSTYRENE PRIMER 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės purškiamas gruntas polistirolui.
• Polistirolo gruntu padengtą paviršių galima dažyti visais akriliniais, nitro ir sintetiniais dažais.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Puikus sukibimas su paviršiumi.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu polistirolo paviršiumi.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka polistirolo paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• POLYSTYRENE PRIMER 400ml grunto flakonėliu galima nupurkšti apie 0,6m² – 0,8m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.
————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
acetonas
angliavandeniliai
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra riebalų rūgštys, Riebalų rūgštys, talo alyva, junginiai su oleylamine. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…