Select Page

IMPREGNAVIMO PRIEMONĖ – MOTIP IMPREGNATION SPRAY 400ml

8.49

Efektyvi impregvanimo priemonė apsauganti tekstilinius ir odinius paviršius nuo drėgmės ir purvo.

Neturime

Aprašymas

Tai efektyvi priemonė apsaugoti tekstilinius ir odinius paviršius nuo drėgmės ir purvo. Dėl unikalios produkto sudėties ant paviršiaus susiformuoja pralaidi orui apsauginė plėvelė, kuri puikiai atstumia vandenį, sumažina purvo prikibimą, veikia antistatiškai ir suteikia paviršiui ilgalaikę apsaugą. Tinka apsaugoti pirštines, rūbus, batus, kuprines, kelioninius krepšius ir t.t.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Paviršius turi būti sausas ir švarus. Padenkite keliais plonais sluoksniais  5 – 10 minučių intervalu.
—————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
2-propanolis
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…