Select Page

DVIRAČIŲ GRANDINIŲ, KRUMPLIARAČIŲ TEPALAS SU KERAMINĖMIS DALELĖMIS – MOTIP CHAIN SPRAY ULTRA 400ml

7.99

Didelio klampumo dviračių grandinių, krumpliaračių ir pavarų mechanizmų tepalas su keraminėmis dalelėmis.

Aprašymas

Didelio klampumo dviračių grandinių, krumpliaračių ir pavarų mechanizmų tepalas su keraminėmis dalelėmis. Produktas pasižymi ilgalaikėmis tepimo savybėmis ir sumažina dėvėjimąsi ir trintį. Sumažina purvo ir nešvarumų prikibimą. Palengvina važiavimą ir prailgina grandinės tarnavimo laiką. Atstumia vandenį ir apsaugo nuo korozijos. Labiau skirtas naudoti šiems dviračiams: miesto, turistiniams, hibridiniams ir elektriniams.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant pakratykite. Prieš naudojant šį produktą rekomenduojame nuvalyti grandinę ir dantračius naudojant dviračio grandinės valiklį – Motip Chain Cleaner Gel 400ml (000275). Po to apipurkškite šiuo tepalu grandinę, krumpliaračius ir pavarų mechanizmus keliais plonais sluoksniais vis lėtai pasukdami grandinę, kad tepalas vienodai pasiskirstytų ant paviršiaus.
———————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…