Select Page

ELEKTRINIŲ DVIRAČIŲ IR PASPIRTUKŲ KONTAKTŲ VALIKLIS – MOTIP E-BIKE CONTACT CLEANER 200ml

4.49

Valiklis pasižymi puikiomis tirpumo savybėmis, skirtas elektros kontaktų valymui. Pašalina oksidacijos apnašas nuo kontakto vietos.

Liko 12

Aprašymas

Elektrinių dviračių ir paspirtukų kontaktų valiklis pasižymi puikiomis tirpumo savybėmis, skirtas elektros kontaktų valymui. Pašalina oksidacijos apnašas nuo kontakto vietos. Kontaktų valiklis nelaidus elektrai ir nesukelia korozijos. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu. Išvalius elektros sujungimus ar kitas elektros detales rekomenduojame apsaugoti paviršius apsaugine priemone – Motip E-Bike Electro Protect 200ml (000287).

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Prieš naudojant pakratykite ir purkškite ant paviršiaus, kad pasiektumėte norimą rezultatą procedūrą pakartokite.
——————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…