Select Page

Aprašymas

Purškiamas antikorozinis vaškas ertmėms MOTIP – konservantas metalui vaško pagrindu. Automobilio kėbulo dangos konservantas. Antikorozinis automobilio kėbulo vaškas ertmėms užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio kėbului, slenksčiams, durims. Automobilių antikorozinė vaško danga ertmėms atspari atmosferos poveikiui, švelnioms rūgštims.  Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.

NAUDOJIMAS: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele. Padenkite norimo storio sluoksniu. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Po naudojimo nuvalykite įrankius vaitspiritu. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Prieš dengiant antikoroziniu vašku ertmėms paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Purškiamas antikorozinis vaškas ertmėms – automobilio kėbulo dangos konservantas vaško pagrindu.
• Purškiamos antikorozines vaško dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant.
• Antikorozine danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos.
• Automobilių antikorozinė danga atspari atmosferos poveikiui, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine danga automobiliui gerai įsiskverbia.
• Automobilių antikorozinė danga ertmėms puikiai prikimba.
• Purškiamas antikorozinis vaškas sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga ertmėms išlieka elastinga.
• Galima spalva: balkšva (Art.nr. 000034)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra Calcium sulfonate. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…