ODOS VALIKLIS – MOTIP LEATHER CLEANER 600ml

6.19

Priežiūros priemonė odiniams ir pusiau odiniams apmušalams valyti bei apsaugoti.

Neturime

Aprašymas

MOTIP LETAHER CLEANER 600ml – priežiūros priemonė odiniams ir pusiau odiniams apmušalams valyti bei apsaugoti. Stipraus tirpiklio savybės. Apsaugo nuo atmosferos poveikio, suteikia blizgesį, sumažina purvo prikibimą. Silpnas kvapas.

Naudojimas:
1. Prieš naudojimą pakratykite.
2. Prieš naudodami patikrinkite paviršiaus suderinamumą.
3. Paviršius turi būti sausas.
4. Apipurkškite apdorojamas dalis.
5. Palaukite, kol pasireikš poveikis ir nuvalykite nešvarumus švaria šluoste. Rekomenduojama naudoti Motip šluostes.
—————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…