Select Page
Akcija!

ODOS KONDICIONIERIUS – MOTIP LEATHER CONDITIONER 600ml

6.99

Priemonė, skirta valyti ir apsaugoti natūralią bei dirbtinę odą.

Produkto kodas: 000708 Kategorijos: ,

Aprašymas

MOTIP LEATHER CONDITIONER 600ml – priemonė, skirta valyti ir apsaugoti natūralios bei dirbtinės odos užvalkalus. Pasižymi stipriu valomuoju poveikiu, sumažina purvo prikibimą, atnaujina odinius paviršius.

Naudojimas:
1. Aerozolis turi būti kambario temperatūros.
2. Apdirbimo temperatūra 5-30ºC.
3. Prieš naudodami pakratykite ir patikrinkite mažame plote.
4. Paviršius turi būti sausas.
5. Padenkite plonu lygiu sluoksniu ir nupoliruokite minkštu audiniu. Rekomenduojama naudoti Motip šluostes.
———————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…