Select Page

MONTANA ICONIC SERIES JEPSY 400ml

7.99

Montana Iconc series JEPSY 400ml – Color tone „Dirty Grey” made from the Montana GOLD range.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

EPSY – a name, a myth, a legend. His timeless, classy, and New York-infused letters have influenced generations of writers worldwide ever since the 1990s. Critically acclaimed publications such as his volume of the On the Run Blackbook series turned into ultimate genre classics. The first edition from 1997 was republished in 2010 with some updates, which once more solidified JEPSY’s status. No wonder: bursting with lovely styles, crisp outlines, well-balanced color combinations, and lush analog pictures of trains, today’s beholders quickly develop a decent amount of nostalgia flipping through the pages. Another decade later, his characteristic semi-wild styles have not lost their initial allure. So, what artist could fit better into the Montana ICONIC SERIES than this member of the famous TRD crew from the golden era of German train graffiti? Now is the time to revive the spirit of classic steel trains! Inspired by the original color palette of everyone’s favorite canvas, the collaboration plays with expectations and pays homage to Jepsy’s origins

The latest Montana Cans ICONIC SERIES feat. JEPSY – Color tone „Dirty Grey” made from the Montana GOLD range. Equipped with a skinny black black.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…