Select Page

MONTANA BLACK 400ml – Artist Edition SMASH137 #25

6.99

Montana Black artist edition 400ml – BLK1005 Smash137’s Potato.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

The 25th Montana BLACK Artist Edition can featuring Swiss graffiti writer SMASH137 is now available. In a collaboration that encompasses the past, present, and future of the Montana BLACK range, SMASH137 put his contemporary stylistic graffiti stamp on a paint range he helped to develop and create. Always breaking the mold and pushing the boundaries of graffiti style writing, SMASH137 has been a leader in letter development globally since the early stages of his career. A career that has now broadened and crossed over many boundaries, pathing the way for his prolific fine art practice as well as staying true to his roots on the street. This limited 25th Montana BLACK Artist Edition can breathes some new life into the existing Montana BLACK line color „SMASH Potato BLK400-1005”, and reasserts his relevance in the contemporary graffiti scene.

Breaking away from tradition, the SMASH137 Montana BLACK Artist Edition swaps the classic black-colored lithography base for a raw aluminum look. This unique approach clears the stage for the SMASH137 style to shine, unfettered and unfiltered. The design is pure SMASH – an outline that’s instantly recognizable. This change is about giving space to the artist’s style, while maintaining a link to the past. What matters most to the artist is the simplicity of the raw line, uncluttered and reduced to the essentials. It’s all about celebrating the strength and appeal of minimalism.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…