Select Page

MONTANA BLACK 400ml – Artist Edition HOW & NOSM #24

6.99

Montana Black artist edition 400ml – BLKP3000 HOW & NOSM.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

24-oji Montana BLACK Artist Edition purškiamų dažų serija su Niujorko menininkais HOW ir NOSM. P3000 Power Red spalvos pasirinkimas nebuvo staigmena, nes tai viena iš galingiausių raudonų spalvų, kuri yra kertinis jų spalvinių schemų akmuo. Raudona spalva, kaip ir rausvos bei pilkos gradientai, yra viena iš trijų ikoninių spalvų (taip pat juoda ir balta), kurias duetas iš pradžių priėmė dėl praktiškumo, o vėliau – savo noru. Raudonos, juodos ir baltos spalvų deriniai, kurie traukia akį, yra tarsi vizitinė kortelė jų visame pasaulyje žinomoms freskoms ir vaizduojamajam menui. Raoulis ir Davide’as Perré yra ne tik identiški broliai dvyniai, bet ir geriausias kūrybinės partnerystės, sinergijos ir disciplinos pavyzdys. Jie dirba kaip komanda tiek pat laiko, kiek ir patys yra gyvi. Peraugę gimtąją Ispaniją ir įsivaikintą Vokietiją, duetas gana anksti pradėjo savo karjerą JAV ir nuo to laiko savo namais vadina Niujorką.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com

———————————————————————————————————————————–

Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…