MONTANA BLACK 400ml – Artist Edition LAIA #23

6.99

Montana Black artist edition 400ml – BLK1030 LAIA.

Aprašymas

The 23rd edition of the Montana BLACK Artist Edition can featuring LAIA, is now available. The Barcelona-born Spanish graffiti artist is not only a prolific style writer and art maker, but she is also the reason why Montana BLACK Artist Edition can users and collectors have a great reason to have a smile on their dials. Choosing the Montana BLACK color Yellow BLK1030 was probably not much of a surprise for any fan of LAIA’s fun-loving artwork. A color often used by the artist, yellow not only features frequently in the happy yet very clever letters of her graffiti writing practice, but it is also a color heavily used in her design work including her Montana Cans Cotton Bag designs.

LAIA isn’t all fun and games though. Apart from being prolific, her creative concepts are also quirky, innovative, and symbolic. Often using known pop culture icons like the smiley face, LAIA’s creative reach has extended well beyond her adopted city of Valencia. Dynamic colors applied in opaque solid modes complement the refined images that have found their way on art prints, canvases, walls, bags, and even clothing. Rainbows, smiling faces, drips, bubbles, and arrows are just some of the universal elements that LAIA has managed to give her personal touch.

Proving once again that less can be more, LAIA’s design for the 23rd Montana BLACK Artist Edition can design uses the colors yellow, black, and the can’s metallic silver to get her jovial message across.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…