Select Page

MATINIO STIKLO EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR 150ml

5.99

Stiklui, veidrodžiui ar langui suteikia baltą matinį efektą.

Aprašymas

DUPLI-COLOR MILKY GLASS EFFECT 150ml suteikia skaidriems paviršiams apšalusio paviršiaus vaizdą. Ypatinga savybė yra ta, kad paviršius išlieka skaidrus. Stiklas, langas, veidrodis, vaza ar dažomas plastikinis paviršius įgauna išskirtinį matinį vaizdą. Priklausomai nuo norimo išgauti matiškumo, galima dažyti vienu ar keliais plonai sluoksniais. Kuo daugiau sluoksnių, tuo paviršius matiškesnis. Naudojant trafaretus, galima sukurti įvairius matinius ornamentus, dekoracines raides ar kt. Skirti vidaus ir lauko darbams.

Dažant plastikinius paviršius reekomenduojama padengti Maxi color plastiko gruntu arba Color Works plastiko gruntu.

Naudojimas:
Paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Uždengti nedažomas vietas! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti apie 25cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 5min., o liesti paviršių galima po 30min. Visiškai sudžiūva po 24val. Svarbu: nepurkšti sintetiniais dažais dažytus paviršius! Norint, kad nudažytas paviršius būtų atsparus braižymams, padenkite akriliniu laku. Įvertinkite, kad tada paviršius bus dar labiau persišviečiantis. Panaudojus, balionėlį apverskite ir purkštelkite, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR MILKY GLASS EFFECT 150ml galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės akriliniai dažai.
• Efektyviai išgaunamas baltas matinis efektas.
• Dažai atsparūs vandeniui ir langų valymo priemonėms.
• Lengvai pašalinami su alkoholiu ar tirpikliu.
• Nuo lygaus paviršiaus dažus galima pašalinti su plastikiniu gremžtuku.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka dažyti stiklą, langus, veidrodžius, dažomą plastiką ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 150 ml dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 1-2m² plotą.
• Dažai atsparūs 90°C temperatūrai.
• Greitai džiūstantys.
• Baltą matinę dažų spalvą parodo viršutinis gaubtelis.
• Pagaminta Vokietijoje.
————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
angliavandeniliai
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
butanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…