Select Page

Aprašymas

Lipdukų valiklis MOTIP CITRUS CLEANER 500ml – citrusinių vaisių kvapo valiklis, skirtas šalinti riebalus, dervą, tepalus, vašką, rašalą, sakus, lipdukus ir klijų likučius nuo apdorotų ar neapdorotų metalinių, medinių, akmeninių ir įvairių rūšių plastikinių paviršių.

Klijų valiklis pasižymi puikiomis tirpinimo savybėmis ir nepalieka likučių. Dėl lėto garavimo etikečių valiklis pasižymi ilgalaikiu tirpinamuoju poveikiu. Klijų nuėmėjas nesukelia korozijos.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Klijų valiklis pasižymi puikiomis tirpinimo savybėmis.
• Klijų nuėmėjas – valymo priemonė lipdukų, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimui.
• Nepalieka likučių, lėtai garuoja.
• Antikorozinis lipdukų valiklis.
• Specialus vožtuvas – 360° naudojimui.
• Etikečių valiklis tinkamas valyti įvairius paviršius: apdorotą ir neapdorotą metalą, medį, akmenį ir įvairių rūšių plastikinius paviršius.
• Pagaminta Olandijoje.

Naudojimas:
 Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra +5°C iki +30°C. Prieš naudodami pakratykite. Tolygiai apipurkškite apdorojamas dalis ir palaukite kelias minutes, kad pasireikštų poveikis. Nuvalykite nešvarumus švariu skudurėliu be pūkelių arba popierine servetėle. Valymui rekomenduojama naudoti Motip šluostes.  Prieš naudodami patikrinkite paviršiaus suderinamumą. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
(R)-p-menta-1,8-dienas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…