Select Page

Aprašymas

Etikečių valiklis MOTIP STICKER REMOVER 200ml – priemonė lipdukų ir klijų likučių šalinimui nuo tokių paviršių kaip apdorotas ar neapdorotas metalas, medis, akmuo ir įvairūs plastikiniai paviršiai.

Etikečių valiklis pasižymi puikiomis tirpinimo savybėmis ir nepalieka likučių, taip pat lėtai garuoja. Klijų nuėmėjas yra antikorozinis. Taip pat klijų valikliu galima pašalinti riebalus, smalą, aliejų, vašką, rašalą, sakus.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Naudojimas:
Prieš naudojimą apsaugokite laidus ir išjunkite elektrinius prietaisus. Prieš naudojimą reikia flakoną išplakti ir periodiškai plakti naudojimo metu.  Rekomenduojama naudojimo temperatūra nuo +15°C iki +30°C. Purkškite ant norimo paveikti paviršiaus ir palaukite. Pašalinkite nešvarumus su švaria, nepūkuota šluoste. Valymui rekomenduojama naudoti Motip šluostes. Prieš purškiant ant metalinių ar plastikinių paviršių, rekomenduojama išbandyti suderinamumą. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas.

Produkto savybės:
• Etikečių valiklis pasižymi puikiomis tirpinimo savybėmis.
• Klijų nuėmėjas – valymo priemonė lipdukų, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimui.
• Lipdukų valiklis nepalieka likučių, lėtai garuoja.
• Antikorozinis klijų valiklis.
• Specialus vožtuvas – 360° naudojimui.
• Lipdukų valiklis tinkamas valyti įvairius paviršius: apdorotą ir neapdorotą metalą, medį, akmenį ir įvairių rūšių plastikinius paviršius.
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com
——————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
(R)-p-menta-1,8-dienas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…