Select Page

Aprašymas

Pilka antikorozinė uždažoma danga automobiliui MOTIP – purskiamas konservantas, pilkas graviteksas automobiliui, apsaugantis automobilio kėbulą nuo pleišėjimo. Antikorozinės dangos padengimas užtikrina kokybišką apsaugą nuo korozijos automobilio kėbului, slenksčiams, durims. Antikorozinė danga automobilio kėbului ir dugnui atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims. Antikorozinė apsaugine danga automobiliams gali būti apipurkšta bet kurios rūšies dažais – sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais – kokybiški automobilių dažai MOTIP pritaikyti automobilio remontui ir priežiūrai. Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant puršktuvu. Tinkamas pulverizatorius.

Geresniam paviršiaus paruošimui, prieš dengiant antikorozine danga automobiliams, rekomenduojamas naudoti purškiamas epoksidinis ar skystas rūdžių surišėjas su gruntu.
Rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams puikiai praverčia apdoroti įvairius surūdijusius metalinius paviršius. Tiek purškiamas epoksidinis, tiek skystas rūdžių surišėjas su gruntu automobiliams neutralizuoja ir chemiškai veikia rūdis.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tapalo pėdsakų. Saugokite aplinkines neapdorojamas sritis. Pakuotę gerai sukratykite. Purškimui naudokite 2-4 bar UBC purkštuvą. Purkšti 25-30cm atstumu, padengiant keliais plonais sluoksniais. Džiūvimo laikas – 2 valandos.

Prieš dengiant antikorozine danga paviršiaus nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Pilka antikorozinė uždažoma danga automobiliams – puškiamas konservantas automobiliui.
• Purskiamas pilkas graviteksas automobiliui.
• Antikorozinė apsaugine danga automobiliams gali būti apipurkšta bet kurios rūšies dažais Motip automobilių dažai.
• Purškiamos antikorozines dangos privalumas – lengvas panaudojimas purškiant. Tinkamas pulverizatorius.
• Antikorozine danga automobiliui saugo nuo rūdžių ir korozijos. Rekomenduojamas rūdžių surišėjas su gruntu.
• Antikorozinė danga automobilio kėbului ir dugnui atspari atmosferos poveikiui, trinčiai, braižymui, akmenukų smūgiams, švelnioms rūgštims.
• Antikorozine danga automobiliui sugeria garsą.
• Automobilių antikorozinė danga išlieka elastinga.
• Galima spalva: pilka (Art.nr. 000012)

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

—————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
etilacetatas
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C9, aromatics
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…