Select Page

TEKSTŪRINIAI DAŽAI PLASTIKINIAMS PAVIRŠIAMS – COLORMATIC TEXTURE SPRAY 400ml

9.89

Juodi ir bespalviai tekstūriniai dažai.

Aprašymas

Tekstūriniai dažai 400ml plastikiniams paviršiams dažyti. Šie dažai skirti atsatyti remontuoto plastiko paviršiaus struktūrą. Tika naudoti ir motorinių transporto priemonių išorėje: bamperiams, veidrodėliams, apsauginėms juostoms, tiuningo detalėms ir t.t. Taip pat tinka naudoti motorinių transporto priemonių viduje, pvz., panelei ir t.t.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais, kol išgausite norimą struktūrą. Dulkės nelipma po 10min., galima liesti po 30min. Tekstūrinis paviršius turi būti uždažytas. Ant viršaus dažykite po 15-20min (esant 20°C temperatūrai). Bespalviai tekstūriniai dažai purškiami prieš dažant šviesiais dažais, o juodi tekstūriniai dažai purškiami prieš dažant tamsiais dažais. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Produkto savybės:
• Bespalviai tekstūriniai dažai purškiami prieš dažant šviesiais dažais, o juodi tekstūriniai dažai purškiami prieš dažant tamsiais dažais.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka naudoti ant plastikinių paviršių, bet galima dengti ir kitus paviršius.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir spalvos 400ml flakonėliu galima nupurkšti 1,0 – 1,5m² plotą;
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 2 spalvos: juoda ir bespalvė.
————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai Art. nr. 190339
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
n-butilacetatas
butanonas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo
šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
——————————–
Ženklinimo elementai Art. nr. 174452
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų
uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Bespalvė, Juoda