Select Page

DVIRAČIŲ SILIKONINIS PURŠKALAS – MOTIP SILICONE SPRAY 200ml

4.49

Dviračių silikoninis purškalas, tinkantis sutepti gumines, plastikines bei metalines dalis.

Liko 6

Aprašymas

Dviračių silikoninis purškalas, tinkantis sutepti gumines, plastikines bei metalines dalis. Padeda išvengti plastikinių dalių girgždėjimo ir cypimo. Neleidžia paviršiams išdžiūti. Ypač geras mechaninis ir terminis atsparumas. Atstumia vandenį, sumažina korozijos atsiradimą.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Prieš naudojant pakratykite. Optimalus tepimas išgaunamas tirpikliui išgaravus.
———————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
nafta, hidrinta lengvoji
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…