Select Page

DVIRAČIO GRANDINĖS VALIKLIS – MOTIP CHAIN CLEANER GEL 400ml

7.99

Valymo priemonė grandinėms ir pavarų mechanizmams.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO – MOTIP REKOMENDUOJA

Aprašymas

Aukštos kokybės dviračių grandinių, krumpliaračių ir pavarų mechanizmų valiklis. Dėl gelio struktūros, emulsavimo savybių ir lėto garavimo derinio pasiekiamas optimalus valymo efektas. Pašalina tepalą, riebalus, purvą ir kitus nešvarumus nuo valomų detalių. Pasižymi ypatingomis tirpiklio savybėmis. Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite papildomą purkštuvo antgalį su prailgintu vamzdeliu. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Aerozolis turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.   Prieš naudojant pakratykite. Gausiai purkškite ant grandinės, krumpliaračių ir pavarų mechanizmų ar kitų dalių, kurias norite nuvalyti. Palaukite kelias minutes, kad priemonė imtų veikti ir lėtai sukite grandinę, kad valiklis vienodai pasiskirstytų. Po to nuplaukite naudodami vandens žarną ar stipria srove. Jei reikia, procedūrą pakartokite.
—————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…