Select Page

DVIRAČIŲ GRANDINĖS TEPALAS – MOTIP CHAIN SPRAY SPORT 200ml

4.89

Purškiamas dviračio grandinės tepalas.

Aprašymas

Aukštos kokybės dviračių grandinių, krumpliaračių ir pavarų mechanizmų tepalas su keraminėmis dalelėmis. Produktas pasižymi puikiomis tepimo savybėmis ir mažu trinties koeficientu net easnt maksimalioms apkrovoms. Minimalus produkto pasipriešinimas palengvina važiavimą ir prailgina grandinės tarnavimo laiką. Sumažina purvo ir nešvarumų prikibimą. Atspasrus atmosferos poveikiui. Atstumia vandenį ir apsaugo nuo korozijos. Ypatingai gerai tinka naudoti šiems dviračiams: sportiniams, kroso, ciklokroso, kalnų, MTB ir BMX dviračiams. Balionėlis turi specialų 360° vožtuvą, todėl aerozolis veikia laikant bet kokioje padėtyje.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant šį produktą, rekomenduojame nuvalyti grandinę ir dantračius su dviračio grandinės valikliu – Motip Chain Cleaner Gel 400ml (000275). Po to sutepkite grandinės tepalu grandinę, krumpliaračius ir pavarų mechanizmus keliais plonais sluoksniais vis lėtai pasukdami grandinę, kad tepalas vienodai pasiskirstytu ant paviršiaus.
———————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
pentanas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…