Select Page

DIDELIO KLAMPUMO LIČIO TEPALAS – MOTIP BEARING GREASE 200ml

23.99

Aukštos kokybės didelio klampumo ličio tepalas skirtas sutepti įvairaus tipo guolius, šarnyrus ir kt.

Liko 2

Aprašymas

Aukštos kokybės didelio klampumo ličio tepalas skirtas sutepti įvairaus tipo guolius, šarnyrus ir kt. Pasižymi puikiomis tepimo savybėmis ir atsparus temperatūrų pokyčiams. Puikiai sukimba su paviršiumi, sumažina dėvėjimąsi ir trintį. Atsparus atmosferos poveikiui, o taip pat vandens, druskos, silpnų rūgščių ir bazių poveikiui. Atstumia vandenį ir apsaugo nuo korozijos.

Dėl esančio vamzdelio su dozatoriumi produktas naudojamas ekonomiškai ir labai patogiai!

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Apdirbimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Prieš naudojant šį produktą, rekomenduojame nuvalyti guolius ir kitus tepamus paviršius su industriniu valikliu – Motip Industrial Cleaner 500ml (090509). Esant švariam ir sausam paviršiui užtepkite tepalą ant guolių.
——————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…