MOTIP AKRILINIS AUTOMOBILINIS LAKAS 400ml

7.49

Purškiamas labai blizgus akrilinis automobilinis lakas MOTIP, skirtas dengti MOTIP KOMPAKT 400ml dažais dengtus paviršius.

Neturime

Produkto kodas: 50000 Kategorijos: , Žymų: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MOTIP clear coat 400ml (Art. Nr. 50000) – purškiamas automobilinis labai blizgus, skaidrus, akrilinis greitai džiūstantis lakas, skirtas papildomai apsaugoti spalvotais automobiliniais MOTIP KOMPAKT dažais dengtus paviršius, norint suteikti papildomą blizgesį ir apsaugą.
Tai pat laką tinka naudoti apdorotiems ir neapdorotiems paviršiams, tokiems kaip metalas, aliuminis, stiklas, akmuo ir įvairūs plastikai.
Lakas apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams ir aplinkos poveikiui, UV spinduliams, negeltonuoja.

Šiuo laku dengiami visi spalvoti automobiliai dažai MOTIP KOMPAKT 400ml: https://colorshop.lt/produktas/motip-kompakt-400ml-akriliniai-spalvoti-auto-dazai/
———————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
ksilenas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…