Select Page
Akcija!

Gruntas cinkuotam metalui, aliuminiui, plienui, variui, slidiems paviršiams Dupli Color GALVINOL 250ml

8.99

Specialus gruntas lygiems ir neporėtiems paviršiams: plieniniams, cinkuotiems, aliumininiams, variniams, stikliniams ir kt.

Aprašymas

Gruntas cinkuotam metalui Dupli Color GALVINOL 250ml – specialus akrilinis antikorozinis gruntas pagerinantis sukibimą su labai slidžiais ir neakytais, lygiais paviršiais. Akrilinis antikorozinis metalo gruntas cinkuotam metalui: cinkui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, stiklui, porcelianui ir kitiems glotniems paviršiams.
Specialus metalo gruntas skirtas specifiniams metalams gruntuoti bei sukibimui su apdailos dažai pagerinti.
Gruntuotas paviršiaus išlieka kibus ir suformuoja puikų kibų pagrindą dažant su antikoroziniais dažais Dupli Color ALKYTON 750ml arba Dupli Color ALKYTON 250ml ar bet kuriais kitais dažais. +100°C karščiui atsparus antikorozinis akrilinis gruntas cinkuotam metalui, aliuminiui, variui ir kt.

Akrilinis antikorozinis gruntas cinkuotam metalui naudojamas specifinių metalo paviršių – cinko, aliuminio, plieno, vario – apsaugai nuo korozijos ir sukibimui prieš dažant  pagerinti: automobilio kėbului, varžtams, ratlankiams, durims, galvaniniu būdu dengtoms detalėms, suvirinimo vietoms, dviračiams, valtims, konteineriams, tvoroms ir kt.

Naudojimas:
Nuo gruntuojamo paviršiaus pašalinti nešvarumus, riebalus, dulkes, atšokusias rūdis ir dažus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš gruntuojant, būtina gerai išmaišyti. Gruntavimui rekomenduojama naudoti teptuką. Teptukas turėtų būti natūraliais, ilgais šeriais. Paviršių padenkite keliais plonais sluoksniais. Patalpa turi būti gerai vėdinama. Grunto, aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti tarp +5°C iki +35°C. Gruntuotą paviršių dažyti galima po 30min., bet ne vėliau kaip per 24val. Kuo ilgiau lauksite, tuo yra didesnė rizika, kad prilips dulkės ir kiti nešvarumai prie lipnaus gruntuoto paviršiaus. Džiūvimo laikas (prie +20°C): nugruntavus paviršius išlieka lipnus, dažyti galima po 30 min., bet per 24 val.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialus akrilinis antikorozinis gruntas slidiems, neporėtiems, lygiems paviršiams.
•  Akrilinis antikorozinis gruntas cinkuotam metalui: cinkui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, stiklui, porcelianui ir kitiems glotniems paviršiams.
• Metalo ir kitų slidžių paviršių gruntas prieš dažant su antikoroziniais dažais metalui Dupli Color ALKYTON 750ml arba Dupli Color ALKYTON 250ml ar bet kuriais kitais dažais.
• Akrilinis antikorozinis gruntas cinkuotam metalui naudojamas specifinių metalo paviršių – cinko, aliuminio, plieno, vario – apsaugai nuo korozijos ir sukibimo prieš dažymą  pagerinimui.
• Akrilinis metalo cinko gruntas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Cinko gruntas rekomenduojamas tepti teptuku.
• Dupli Color GALVINOL metalo grunto išeiga apie 35 m²/l.
• Gruntas cinkuotam metalui atsparus karščiui iki +100°C.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: melsvai žydra (Art.nr. 334337).

metalo gruntas cinkuotam metalui cinkui galvanizuotam nerūdijančiam plienui aliuminiui variui stiklui porcelianui akrilinis antikorozinis slidiems lygiems neporėtiems paviršiams gruntuoti dupli color galvinol 750ml

 

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…