Select Page

GRUNTAS SPECIALIEMS EFEKTAMS – DUPLI COLOR SPECIAL PRIMER 150ml

6.29

Juodas gruntas naudojamas su DUPLI-COLOR blizgiais „3-D efekto dažais“ ir „Sidabrinio efekto dažais“.

Aprašymas

DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER BLACK 150ml – greitai džiūvantis juodos spalvos gruntas skirtas specialiems efektams sukurti prieš dažant:
„Dupli-color” Silver Chrome dažais 400ml;
„Dupli-color” 3-D efekto dažais150ml.

Tinka beveik visiems paviršiams: metaliniams, mediniams, stikliniams, keramikiniams, akmeniniams ir daugumai kietų plastmasių. DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER BLACK 150ml galima naudoti tiek lauke, tiek ir viduje.

Naudojimas:
Prieš padengiant gruntu nuo paviršiaus pašalinkite rūdis, riebalus bei kitus nešvarumus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dengti keliais plonais sluoksniais, laiko intervalas 3-5 min. Rekomenduojama apdorojimo temperatūra nuo +15 iki +25°C. Dažais galima apipurkšti po 60min.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER BLACK 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Juodas gruntas.
• Juo gruntuojama prieš dažant DUPLI-COLOR blizgiais „3-D efekto dažais“ ir „Sidabrinio efekto dažais“.
• Greitai džiūvantis.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka beveik visiems paviršiams: metaliniams, mediniams, stikliniams, keramikiniams, akmeniniams ir daugumai kietų plastmasių.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER BLACK 150ml grunto flakonėliu galima nupurkšti 0,3-0,6m² plotą.
• Gruntas atsparus 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…