Akcija!

Gruntas lygiems ir neporėtiems paviršiams Dupli Color GALVINOL 750ml

14.99

Specialus gruntas lygiems ir neporėtiems paviršiams: plieniniams, cinkuotiems, aliumininiams, variniams, stikliniams ir kt.

Aprašymas

DUPLI-COLOR GALVINOL 750ml – specialus gruntas pagerinantis sukibimą su labai slidžiais ir neakytais paviršiais, tokiais kaip cinkas, galvanizuotas plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis, varis, stiklas, porcelianas ir kitais glotniais paviršiais. Gruntuotas paviršiaus išlieka kibus ir suformuoja puikų kibų pagrindą dažant su DUPLI-COLOR ALKYTON antikoroziniais dažais 750ml arba 250ml.

Naudojimas:
Nuo gruntuojamo paviršiaus pašalinti nešvarumus, riebalus, dulkes, atšokusias rūdis ir dažus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš gruntuojant, būtina gerai išmaišyti. Gruntavimui rekomenduojama naudoti teptuką. Teptukas turėtų būti natūraliais, ilgais šeriais. Paviršių padenkite keliais plonais sluoksniais. Patalpa turi būti gerai vėdinama. Grunto, aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti tarp +5°C iki +35°C. Gruntuotą paviršių dažyti galima po 30min., bet ne vėliau kaip per 24val. Kuo ilgiau lauksite, tuo yra didesnė rizika, kad prilips dulkės ir kiti nešvarumai prie lipnaus gruntuoto paviršiaus. Džiūvimo laikas (prie +20°C): nugruntavus paviršius išlieka lipnus, dažyti galima po 30 min., bet per 24 val.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialus gruntas akrilo pagrindu slidiems, neporėtiems paviršiams.
• Puikus pagrindas dažant su antikoroziniais dažais DUPLI-COLOR ALKYTON 250ml/750ml.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka gruntuoti lygius ir slidžius paviršius, tokius kaip cinkas, galvanizuotas plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis, varis, stiklas, porcelianas ir kt.
• Rekomenduojama tepti teptuku.
• DUPLI-COLOR GALVINOL grunto išeiga apie 35 m²/l.
• Gruntas atsparus 100°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: melsvai žydra.
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
n-butilacetatas
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Jums taip pat gali patikti…