Select Page
Akcija!

Epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu PRESTO EPOXY RUST CONVERTER SPRAY 150ml

7.89

Epoksidinis rūdžių rišiklis ir gruntas metalui viename.
Antikorozinis rūdžių surišėjas / modifikatorius.

Liko 14

Produkto kodas: 232992 Kategorijos: , , , , , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu PRESTO EPOXY RUST CONVERTER SPRAY 150ml yra epoksidinis rūdžių rišiklis ir gruntas metalui viename. Ši epoksidinės dervos pagrindu rūdžių atkūrimo sistema susijungia su neutralizuotu rūdžių sluoksniu į metalo ir organinės geležies kompleksą. Šis juodas, labai tvirtas apsauginis sluoksnis rūdžių pažeistiems paviršiams suformuoja gruntą, kurį galima dažyti bet kokiais dažais. Rūdžių modifikatorius džiūsta ore, labai geras atsparumas tirpikliams, be sunkiųjų metalų ir mineralinių rūgščių, kvapas – neagresyvus, gerai pasiskirsto, jo naudojimas lengvas. Šis sukibimą gerinantis antikorozinis epoksidinis dažų gruntas metalui prieš dažymą skirtas vidaus ir lauko darbams ir yra ypač patikima antikorozine danga automobiliams. Geriausias sprendimas – epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu!

Purškiamas aerozolinis epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu puikiai tinka automobiliams, transporto priemonėms, mašinoms ir visų rūšių įrenginiams restauruoti. Taip pat automobilio remontui pravers purškiamos kėbulo apsauginės dangos, purškiama smala, epoksidinis gruntas ir kitos antikorozines dangos automobiliui.

Naudojimas:
Pašalinkite atsilupusias rūdis, senus dažų likučius, bitumo dervas, riebalus ir kitą purvą nuo paviršiaus. Jei reikia, naudokite šepetį. Prieš naudodami buteliuką purtykite apie 2min. Priklausomai nuo korozijos, padenkite 3 – 4 sluoksniais. Purkškite apyt. 25cm atstumu. Bet kokiais dažais, glaistu galima dengti po 6 – 8val, priklausomai nuo oro temperatūros.
SVARBU! Papildomas pakaitinimas apsauginį sluoksnį padaro ypač atspariu vandeniui, sūriam vandeniui ir tirpikliams. Išpurkštą dangą palikite 15 minučių džiūti, tada 15 minučių kaitinkite 160°C temperatūroje.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Purškiamas epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu / rūdis surišantis antikorozinis gruntas metalui / rūdžių modifikatorius.
• Antikorozine danga, epoksidinė patikima apsauga nuo rūdžių ir rūdžių konverteris.
• Rūdžių rišiklis rūdis paverčia į vandenyje netirpų, juodą, organinės geležies kompleksą. Šį geležies kompleksinį junginį stabilizuoja speciali epoksidinė derva, kuri apsaugo geležį nuo išorinio poveikio.
• Rūdžių surišėjas džiūsta ore, naudojimas lengvas.
• Suformuoja puikią plėvelę.
• Rūdžių modifikatorius labai gerai pasiskirsto.
• Lengvai purškiamas.
• Rūdžių rišiklis gali būti padengtas glaistais, bet kokiais dažais.
• Rekomenduojame patikrinti paviršiaus suderinamumą.
• Labai geras atsparumas tirpikliams.
• Rūdžių modifikatorius be sunkiųjų metalų ir mineralinių rūgščių.
• Rūdžių surišėjo kvapas – neagresyvus.
• Aerozolinis purškiamas epoksidinis rūdžių surišėjas – gruntas puikiai tinka metalui, automobiliams, transporto priemonėms, mašinoms ir visų rūšių įrenginiams restauruoti.
• Rūdžių rišikliu PRESTO EPOXY RUST CONVERTER 150ml galima padengti apie 0,6m² plotą.
• Rūdžių rišiklis bet kokiais dažais dengiamas po apyt. 6 – 8val.
• Aerozolinis purškiamas epoksidinis rūdžių surišėjas – gruntas atsparus 160°C temperatūrai.
• Galima spalva: gintarinė (Art.nr. 232992).
•  Pagaminta Vokietijoje.

Geriausias sprendimas – epoksidinis rūdžių surišėjas su gruntu!

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
reakcijos produktas: bisfenolis-A-(epichlorhidrinas); epoksidinė derva vidutinės molekulinės masės ≤ 700
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH205 Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…