Akcija!

Epoksidinis rūdžių rišiklis PRESTO EPOXY RUST CONVERTER SPRAY 150ml

7.39

Epoksidinis rūdžių rišiklis ir gruntas metalui viename.
Antikorozinis rūdžių surišėjas / modifikatorius.

Liko 4

Aprašymas

Epoksidinis rūdžių rišiklis PRESTO EPOXY RUST CONVERTER SPRAY 150ml yra epoksidinis rūdžių rišiklis ir gruntas metalui viename. Ši epoksidinės dervos pagrindu rūdžių atkūrimo sistema susijungia su neutralizuotu rūdžių sluoksniu į metalo ir organinės geležies kompleksą. Šis juodas, labai tvirtas apsauginis sluoksnis rūdžių pažeistiems paviršiams suformuoja gruntą, kurį galima dažyti bet kokiais dažais.

Epoksidinis rūdžių surišėjas puikiai tinka transporto priemonėms, mašinoms ir visų rūšių įrenginiams restauruoti.

Naudojimas:
Pašalinkite atsilupusias rūdis, senus dažų likučius, bitumo dervas, riebalus ir kitą purvą nuo paviršiaus. Jei reikia, naudokite šepetį. Prieš naudodami buteliuką purtykite apie 2min. Priklausomai nuo korozijos, padenkite 3 – 4 sluoksniais. Purkškite apyt. 25cm atstumu. Bet kokiais dažais, glaistu galima dengti po 6 – 8val, priklausomai nuo oro temperatūros.
SVARBU! Papildomas pakaitinimas apsauginį sluoksnį padaro ypač atspariu vandeniui, sūriam vandeniui ir tirpikliams. Išpurkštą dangą palikite 15 minučių džiūti, tada 15 minučių kaitinkite 160°C temperatūroje.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Epoksidinis rūdžių rišiklis / rūdis surišantis gruntas metalui.
• Antikorozinė, epoksidinė patikima apsauga nuo rūdžių ir rūdžių konverteris.
• Rūdžių rišiklis rūdis paverčia į vandenyje netirpų, juodą, organinės geležies kompleksą. Šį geležies kompleksinį junginį stabilizuoja speciali epoksidinė derva, kuri apsaugo geležį nuo išorinio poveikio.
• Rūdžių surišėjas džiūsta ore.
• Suformuoja puikią plėvelę.
• Labai gerai pasiskirstantis.
• Lengvai purškiamas.
• Rūdžių rišiklis gali būti padengtas glaistais, bet kokiais dažais.
• Rekomenduojame patikrinti paviršiaus suderinamumą.
• Labai geras atsparumas tirpikliams.
• Be sunkiųjų metalų ir mineralinių rūgščių.
• Rūdžių surišėjo kvapas – neagresyvus.
• Rūdžių rišikliu PRESTO EPOXY RUST CONVERTER 150ml galima padengti apie 0,6m² plotą.
• Rūdžių rišiklis bet kokiais dažais dengiamas po apyt. 6 – 8val.
• Epoksidinis rūdžių surišėjas atsparus 160°C temperatūrai.
• Galima spalva: gintarinė.
•  Pagaminta Vokietijoje.
•  Art.nr. 232992
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
reakcijos produktas: bisfenolis-A-(epichlorhidrinas); epoksidinė derva vidutinės molekulinės masės ≤ 700
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH205 Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…