Aprašymas

Beicas medienai – Jeger Charm 750ml –  ilgaamžis, dekoratyvus, apsauginis natūralaus satino beicas visų rūšių mediniams paviršiams (baldams, durims, grindjuostėms, laiptams, dailylentėms ir kt.). Beicas medienai yra atsparus vandeniui ir trinčiai. Medienos beicas tinka vidaus darbams.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: Nuo dekoruojamo paviršiaus nuvalykite senus dažus, lakus, vaškus ir birias daleles. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.

Beicavimas: Prieš naudojimą, beicą būtina gerai išmaišyti. Beicavimui naudokite teptuką ar lako volelį, tepkite medienos rievių kryptimi. Stenkitės tepti taip, kad nesusidarytų dažų sustorėjimai ar dėmės. Po maždaug 1val. išdžiūvusį paviršių švelniai pašiauškite su švitriniu popieriumi, pašalinkite dulkes ir užtepkite dar vieną sluoksnį. Prieš naudojimą leiskite paviršiui džiūti mažiausiai 24val. Galutinė beicuoto paviršiaus spalva priklauso nuo medienos rūšies ir užtepto beico sluoksnių. Beicu nedenkite laminato ar melamino paviršių.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Beicuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

 Produkto savybės:
• Aukštos kokybės dekoratyvus natūralaus satino beicas medienai.
• Atsparus vandeniui ir trinčiai.
• Tinka vidaus darbams.
• Beicas medienai tinka durims, baldams, grindjuostėms, laiptams, dailylentėms ir kitiems mediniams paviršiams.
• JEGER CHARM 750ml beico pakuote galima padengti apie 8m² / 1 sluoksniu.
• Galimos 8 spalvos.

JEGER CHARM 750ml spalvų paletė: 8 spalvos
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Colorless, California nut, Natural oak, Rustic oak, Honey teak, Dark rosewood, Noble mahogany, Wenge exotic.
beicas medienai, impregnuojanti priemonė medienos apsaugai, beicas grindims, baldams, durims, laiptams, grindjuostėms, dailylentėms, sienoms, fasadams ir kitiems mediniams paviršiams beico spalvos
———————————————————————————————————————————-

Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-onas ] Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.

Papildoma informacija

Spalvos

California nut, Colorless, Dark rosewood, Honey teak, Natural oak, Noble mahogany, Rustic oak, Wenge exotic

Jums taip pat gali patikti…