Select Page

Aprašymas

DUPLI-COLOR ALKYTON SYNTHETIC THINNER 500ml – sintetinis dažų skiediklis, tinkamas naudoti su Dupli-Color Alkyton antikoroziniais dažais 750ml ar 250ml arba su dažais sintetinio skiediklio pagrindu.
Lėtai garuojantis skiediklis, padedantis išgauti tolygius dažų sluoksnius.
Taip pat tinka valyti darbo įrankius, pašalinti nuo paviršiaus alyvos, riebalų, dažų dėmes.
Tinka naudoti dažant teptuku, voleliu, bet ypatingai tinka purškiant purkštuvu.
SVARBU: nenaudoti ant sintetinių medžiagų ir dažytų paviršių!

Naudojimas:
Kaip valiklis: valyti įrankius, nuo paviršiaus pašalinti alyvos, riebalų, dažų dėmes.

Kaip skiediklis:
Dažant teptuku: dažus skiesti iki 10% sintetiniu skiedikliu, tepti teptuku ilgo plauko natūraliais šeriais.
Dažant voleliu: dažus skiesti iki 10% sintetiniu skiedikliu, naudoti trumpo pūko, poliamidinį (poroloninį) 6-12 mm volelį. Dengiant voleliu gali prireikti dviejų sluoksnių, kad išgautumėte rekomenduojamą išdžiūvusio sluoksnio storumą.
Dažant purkštuvu: dažus skiesti 10 – 25% sintetiniu skiedikliu. Purkštuvo galiuko dydis: 1-1,5mm. Slėgis: 2-4 barai.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.
—————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (<2%)
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti garų.
P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P331 NESKATINTI vėmimo.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…